Digital Strategi

En digital strategi handler om å sette mål, og om å lage en plan for å nå disse målene. Strategien skal svare på hvordan din bedrift planlegger å gjennomføre digitale tiltak for å tilpasse seg det digitale samfunnet og kundens bevegelse på nett. Siden vi lever i en så digital verden har digital strategi aldri vært mer viktig. Det å kunne sette seg mål og lage en plan som vil treffe de digitale kanalene.     

De aller fleste bransjer har de siste årene sett en enorm digitalisering av beslutningsreisen hos sine kunder. Ved å legge en tydelig digital markedsstrategi sørger du for å være synlig i digitale medier og ta posisjon i markedet. Grad av digitalisering av markedsføring varierer fra bransje til bransje, og digital posisjonering handler også om hvor dyktig dine konkurrenter er.

Fordelen med digital markedsføring i forhold til tradisjonell markedsføring er at resultater er svært målbare. Gjennom direkte måling og ulik modellering, er det mulig å ha en nokså sikker formening om hva oppnådde resultater koster deg, men også sammenligne resultater på tvers av kanaler, kampanjer, målgrupper og annonser

Våre tjenester innenfor digital strategi

Markedsplan

En markedsplan er et dokument som vi lager for å styre og koordinere tiltakene i markedsføringen vår. Markedsplanen bør blant annet inneholde opplysninger om hvilke markedsaktiviteter du skal gjennomføre, når de skal gjennomføres, hvor mye markedsaktivitetene skal koste og hvilke mål disse aktivitetene skal føre til

Ide og konsept utvikling

Idé og konseptutvikling er et av de første stegene på veien mot lansering av et nytt produkt eller tjeneste. Før vi starter en idéprosess, vil vi sammen med deg identifisere de ulike målgruppene og avklare hva som er ønsket etterlatt inntrykk.

Konkurrentanalyse

Konkurrentanalysen er en skreddersydd analyse hvor man har mulighet til å definere de viktigste konkurrentene på markedet, og sammenligne dem på en rekke vesentlige økonomiske faktorer.

Målgruppeanalyse

Målgruppeanalyse handler om å tilegne seg nyttig og relevant kunnskap om målgruppen og dens segmenter.

Merkevarebygging

Merkevarebygging er å gi en merkevare verdier, slik at kjøperen får en følelse av at han/hun har kjøpt mer enn bare produktet. Merkevarebygging går ofte ut på at man tilfører produktet et symbol eller logo, som etter flere år med markedsføring skal føre til at kundemassen forbinder produktet med kvalitet.

Markedsanalyse

Markedsanalyse vil si å skaffe informasjon om markedet for deretter beslutte hva som er en realistisk målsetting for salg av produkter/tjenester. Informasjon og data om markedet kan være alt fra hvem konkurrentene er, fordeling av markedsandeler, hvem er kunden, kundenes behov osv.

Investorpresentasjon

Enhver investorpresentasjon må inneholde engasjerende og interessant informasjon om verditilbudet selskapet ønsker å selge. Vi har god erfaring i å lage presentasjoner av høy kvalitet.

Merkevareposisjonering

Posisjonering er å skape en bestemt oppfatning og omdømme i folks bevissthet av et produkts egenartede egenskaper på en slik måte som gir produktet en posisjon i forhold til tilsvarende egenskaper ved konkurrerende produkter.

Hva er strategi?

Strategi handler om tre ting.     
        #1     Hva gjør vi? 
        #2     Hva kan vi gjøre? 
        #3     Hva bør vi gjøre?    

Strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Strategi er å lage en langsiktig planlegging, hvor man skal ha planer for å oppnå bestemte mål. Det er mønsteret eller plan som integrerer organisasjonens mål, politikk og handlinger til en sammenhengende helhet. Strategi innebærer å definere en unik posisjon, gjøre klare «trade-offs», om å gjøre andre aktiviteter eller gjøre lignende aktiviteter på andre måter enn konkurrentene. Med å lage en strategi vil man lage en unik og verdifull posisjon, noe som involverer et sett med aktiviteter. Som bevist skal skape en unik miks i kundenes øyne. Hadde det kun vært én ideell posisjon hadde det ikke vært noe behov for en strategi.

Strategiens fire prinsipper

  1. Alle bedrifter forsøker å maksimere avkastningen 
  2. Strategi krever tankevirksomhet og kreativitet 
  3. Strategiens mål er god tilpasning mellom organisasjonen og dens omgivelser. Jo bedre tilpasning, desto høyere avkastning   
  4. Ettersom omgivelsene er dynamiske må strategiprosessen foregå kontinuerlig for å sikre maksimal avkastning.

Vi i Panter PR vil kunne gi kunder en strategi som er en fastsettelse av virksomhetens langsiktige mål, og de tiltak og den ressursfordelingen som er nødvendig for å nå de målene som har blitt satt. Med vår strategi skal vi kunne gi våre kunder svar på fem spørsmål:

  1. Hva er våre vinnerambisjoner/ønsker 
  2. Hvor vil vi konkurrere 
  3. Hvordan vil vi vinne 
  4. Hvilke ferdigheter trenger vi for å konkurrere  
  5. Hva slags ledelsessystemer må vi innføre.

Hva inneholder en strategi? 

Strategiens innhold er produktet av strategiprosessen. En formulering av hva som er eller bør være bedriftens strategi på ulike nivå i virksomheten. Vi i Panter PR følger seks steg i strategiprosessen.

Strategi formål

Den første delen innebærer å kartlegge bedriftens visjon, forretningside og mål, slik at retningen bedriften skal utvikle seg i er bestemt.

Ekstern analyse

Deretter gjennomføres analyser av bedriftens eksterne kontekst.

Intern analyse

Så gjennomføres det analyse av bedriftens eksterne kontekst, og en intern kartlegging av bedriftens sterke og svake sider.

Velge Strategi

Ut ifra funnene i kartleggingen evalueres de strategiske alternativene og tiltak for og målene settes.

Implementere

I implementeringsfasen iverksettes tiltakene.

Evaluerer og kontrollere 

Når man har begynt med implementeringsfasen skal man deretter evalueres og kontrolleres for å sørge for at de har ønsket effekt på måloppnåelsen.

La Panter PR hjelpe deg med strategi

Vi i Panter PR er eksperter i strategi og kan hjelpe deg med din! Vi kan sette opp en spesialtilpasset Strategi for din bedrift, hvor vi tilrettelegger for dine behov og lager en plan som passer for akkurat deg.    

Kan dette være av interesse? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med oss  her.